มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2565
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/2565 โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ อาทิ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แก้ไขเพิ่มเติม) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แก้ไปเพิ่มเติม) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) รายงานผลโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ จากความเห็นชอบรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเดิมครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th