มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. ร่วมกับเทศบาลตำบลท่างิ้วจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ร.๙ ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ๙๙๙ ต้น อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นภาคใต้
มรภ.นศ. ร่วมกับเทศบาลตำบลท่างิ้วจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ร.๙ ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ๙๙๙ ต้น อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นภาคใต้

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนป้ายาง (๑ ไร่หายจน คนราชภัฏ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ โครงการ อพ.สธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นภาคใต้ (มะม่วงหิมพานต์) ๙๙๙ ต้น โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ภายใต้การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ผ่านระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ที่สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริภายใต้การดำเนินโครงการ กิจกรรมในวันนี้ดำเนินการภายใต้ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลท่างิ้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ประชาชน ตำบลท่างิ้ว นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ซึ่งโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อพ.สธ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2561 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินโครงการ ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าว ภายในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดผลงานด้านวิชาการ เกิดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งสอดรับกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านการบริการวิชาการและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อีกทั้งสอดคล้องพระราชปณิธาน พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนและสนองงานตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมมิติด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมดุล ยั่งยืน


คำสำคัญ

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th