มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จับมือ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักเรียนโปรแกรมอังกฤษ-จีน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย พระชยานันทมุนี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างเสริมทักษะภาษาจีนสำหรับนักเรียนโปรแกรมอังกฤษ-จีน (ศิลป์จีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขาภาษาจีน และคณะสาขาที่สามารถใช้คะแนนภาษาจีนยื่นสอบ เตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนและการเตรียมสอบชิงทุนรัฐบาลจีน (CSC) ของนักเรียนบนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดน่าน โดยมีความร่วมมือ ดังนี้
1. แลกเปลี่ยนและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาจีนและการจัดค่ายภาษาจีน
2. ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านสถานที่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หนังสือ ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอันเกี่ยวกับภาษาจีน
3. ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันเกี่ยวข้องกับภาษาจีน
4. แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาหรือร่วมบรรยายพิเศษในหลักสูตรอื่น ๆ ของหน่วยงานทั้งสองฝ้าย อันเป็นก

รายการไฟล์แนบ

ชื่อ ขนาดไฟล์
TH-ไฟล์แนบ1.pdf848.33 kB ดาวน์โหลด
TH-ไฟล์แนบ2.pdf848.33 kB ดาวน์โหลด
TH-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 16.02.66.pdf1.53 MB ดาวน์โหลด
TH-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 16.02.66.pdf1.53 MB ดาวน์โหลด
TH-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 16.02.66.pdf1.53 MB ดาวน์โหลด
TH-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 16.02.66.pdf1.53 MB ดาวน์โหลด

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th