มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

งานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล NSTRU NEXT TO SMART UNIVERSITY
วันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ก้าวไกลในโลกยุคดิจิทัล” โดยการจัดงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Good Practice เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้การดำเนินงานเพื่อนำไปใช้พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
กิจกรรมในภาคเช้าก่อนมีการการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แก่สื่อมวลชน โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี
ส่วนในภาคบ่ายได้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ สาขาวิชา คณะ สำนัก และสถาบัน ที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูงสุดในด้านต่าง ๆ และรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสเดียวกันมีการมอบรางวัล เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รางวัลผลการประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง One Page และ คลิปวีดิโอ “วิถีพอเพียง” โดยศูนย์สืบสานงานพระราชดำริ และการพัฒนาท้องถิ่น และรางวัลอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
โดยกิจกรรมงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันนี้ มีการเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ประจำการศึกษา 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ แนวปฏิบัติที่ดีที่เผยแพร่ปีนี้มี 8 ด้าน รวม 10 เรื่อง และเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทุกเรื่อง ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านการบริหารจัดการ 1 เรื่อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม 8 ด้าน 8 เรื่อง


รับชมบันทึกเทปถ่ายทอดสดได้ทาง
(ภาคเช้า) https://www.facebook.com/nstru.pr/videos/756027292747502
(ภาคบ่าย) https://www.facebook.com/nstru.pr/videos/2511977705644259


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th