มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กำหนดการชำระเงินสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2/2565 ครั้งที่ 5 ของรหัส 63  และนักศึกษาตกค้าง
ประกาศกำหนดการชำระเงินและตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 ของรหัส 63
และนักศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2/2565

1. ประกาศมหาวิทยาลัย-แนวปฏิบัติยกระดับมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

2. ตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

        2.1 รหัส 64 ตารางสอบอยู่ในตารางสอบปลายภาคเรียนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิก http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/exam.php

        2.2 รหัส 63 ตารางสอบอยู่ในตารางสอบปลายภาคเรียนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิก http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/exam.php

        2.3 รหัส 62, 61 และรหัสตกค้าง ที่ได้แจ้งความจำนงค์เพื่อขอสอบเพิ่มเติมคลิกลิ้งด้านล่าง

            ดาวน์โหลดแล้วกด Ctrl+F แล้วกรอกคำที่ต้องค้นหา เช่น รหัสนักศึกษา

            <<  ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 คลิก  >>           << ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR คลิก >>

        *ให้นักศึกษารอหน้าห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที แต่ในเวลาสอบรอบสุดท้าย 15.00 - 17.00 น. ให้มารอหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง

3. กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบไม่ครบ, ไม่เคยเข้าสอบ , ขาดสอบ

         กรณีไม่มีรายชื่อเข้าสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ขาดสอบครั้งที่ 5,4,3,2 หรือ 1 แล้วแต่กรณี หรือไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เป็นต้น หากมีความประสงค์จะเข้าสอบขอให้แจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่าง

                     << ฟอร์มขอสอบ IC3 คลิก >>            << ฟอร์มขอสอบ CEFR คลิก>>

4. การชำระเงิน

      นักศึกษาที่เข้าสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

         4.1 รหัส 64 สอบครั้งที่ 1 ไม่ต้องชำระเงิน
         4.2 รหัส 63 และ 62 สอบครั้งที่ 1-2 ไม่ต้องชำระเงิน สอบครั้งที่ 3-5 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวิชาละ 100 บาท
         4.3 รหัส 61 และรหัสย้อนหลัง ชำระเงินวิชาละ 100 บาท
   โดยนักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ได้แก่

   

1. Application : krungthai next

2. เค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทย

3. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบวิชาที่ประสงค์จะสอบ และรหัสนักศึกษาให้ถูกต้องก่อนการชำระเงิน หากนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการสอบผิดพลาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี โดยงานการเงินจะออกใบเสร็จชำระเงินให้ตามที่นักศึกษาชำระมา 

และทางสำนักฯ จะดำเนินการจัดจัดสอบให้กำนักศึกษาที่ชำระเงินมาถูกต้องเท่านั้น กรณีที่ชำระเงินเกินในวิชานั้น ๆ สามารถใช้ใบเสร็จที่ชำระเกินมาสอบในครั้งถัดไปได้

5. พิมพ์ใบชำระเงิน  ( เปิดให้พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566  )

     ปิดให้พิมพ์ใบชำระเงินแล้ว

6. ตัวอย่างการชำระเงินผ่าน krungthai next

7. รายงานการชำระเงินระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ผ่านธนาคารกรุงไทย

     << ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3  >>                  << ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR  >>

8. คำถามที่พบบ่อย

         - กรณีที่ไม่มี app ธนาคารกรุงไทยสามารถให้เพื่อนชำระเงินให้ได้ไหม ?

                ตอบ : ได้ แต่เจ้าของบัญชีจะต้องกรอกข้อมูลวิชาที่สอบ และรหัสนักศึกษาที่เข้าสอบให้ถูกต้อง

         - หากไม่ได้ชำระเงินจะขอชำระเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันที่กำหนดได้ไหม ?

                ตอบ : ไม่ได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดรับชำระเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น และเปิดรับชำระเงินเฉพาะวันที่กำหนดหากนักศึกษาชำระเงินไม่ทันในวันเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสอบได้ และต้องยื่่นความจำนงค์ขอสอบในรอบถัดไป
         - ถ้าขาดสอบในรอบนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
                ตอบ : ให้นักศึกษาแจ้งชื่อขอสอบในรอบถัดไปคือ กลางภาคเรียน 1/2566 ในฟอร์มแจ้งความจำนงค์ ซึ่งจะขึ้นเว็บไซต์ในข่าวประชาสัมพันธ์ให้หลังสอบเสร็จ
         - ถ้าสอบไม่ครบ 5 ครั้ง เช่นสอบ 4, 3 , 2 ,1 ครั้ง จะรออบรมเลยได้ไหม?
                คำตอบ : ไม่ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านต้องสอบให้ครบ 5 ครั้งถึงจะเข้าอบรมได้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
         - ถ้าอบรมต้องสอบใหม่ไหม ?

               คำตอบ : ไม่ต้องสอบใหม่กระบวนการสอบได้เสร็จสิ้นลงในครั้งที่ 5 แล้ว โดยนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการอบรมโดยจะมีการวัดผล หรือทดสอบในรูปแบบต่างๆ ตามแผนการอบรมของอาจารย์
         - นักศึกษาที่เข้าอบรมจะผ่านหมดไหม ?

                ตอบ : ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเองว่า เข้าอบรมครบตามเวลา ทำงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมาย ตามเกณฑ์ที่อาจารย์ได้ตั้งไว้ในระหว่างที่อบรม
          - ถ้าอบรมไม่ผ่าน หรือไม่ได้เข้าอบรมต้องทำอย่างไร ?

                ตอบ : นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ขออบรมในครั้งถัดไป หรือปีการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการจัดสอบของสำนักวิทยบริการฯ

9. ติดต่อสอบถาม/ปัญหาข้อสงสัย

         - ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR ติดต่อ คุณพิมพร มากพันธ์ (พี่แป้น) ศูนย์ภาษา อาคาร 19 ชั้น 1 ฝั่งซ้ายมือ หรือเพจ "ศูนย์ภาษา มรภ.นครศรีธรรมราช"
         - ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 ติดต่อ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์(พี่กุ้ง) สำนักผู้อำนวยการ อาคาร 19 ชั้น 1 ฝั่งขวามือ หรือเพจ "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"


คำสำคัญ

ic3cefrสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th