มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดกิจกรรม เปิดใจแก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการสัมมนา “เปิดใจ แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายวิชัย แซ่หลี ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาววนิดา พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางศุภัคชา กิณาชาติ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมสอดแทรกมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฎิบัติงาน ประกอบไปด้วย 1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th