มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
.
วันที่ 27 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,557 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 16 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน และปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นายจิมมี่ ชวาลา นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ และนางสาวพวงศรี ชูสุวรรณ์ ในการนี้รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมลาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบบัญชีและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนโซนลุ่มน้ำคลองกลาย ส่งผลให้มีการกระจายรายได้ภายในและนอกชุมชน และโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดี

ชมภาพทั้งหมดได้ทาง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.330152749677663&type=3


คำสำคัญ

รับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพระราชทานปริญญาบัตร


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th