มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน และผู้บริหารทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบนโยบายและแนวปฎิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 2. ไม่ให้และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ 3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 4. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ขอเปลี่ยนจาก "ของขวัญ" เป็น "คำอวยพร" ทางสื่อออนไลน์แทนในทุกเทศกาลสำคัญ


คำสำคัญ

itaการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th