มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการจัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจตามนโยบาย (No Gift Policy)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ดร สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และบุคลากรจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

โดยการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็งในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยประกาศดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่ให้และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่
3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563
จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จัดการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการอบรมการเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมี ดร.ธรรมนูญ คงรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต8 เป็นวิทยากรผู้ให้การบรรยาย


คำสำคัญ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐita


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th