มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมคุณโลก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM ระหว่าง สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยได้ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาสัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Concent Edu โดยผ่านระบบออนไลน์ ในการทำบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM ให้กับนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ รวมทั้งส่งเสริมการนำความรู้นี้และทักษะมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในบริบทต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทัศนคติการเรียนรู้ร่วมกัน IAFSW CONCENT EDU เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกรงทางด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์การแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพ STEM ต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ

steamiafsw concent edu


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th