มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ยกย่องผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 วันนี้ (14 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14  ซึ่งมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน  ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา  และนาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส  รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) (สมศ.) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยมิติใหม่ด้วยระบบ iJAS PLUS ต่อด้วยพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  และการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่ได้รับรางวัล โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์  บุคลากร  และหน่วยงาน  ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   และเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี หรือ  Good Practices  ที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เรียนรู้การดำเนินงานและเพื่อนำไปใช้พัฒนางาน  ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นไป

ชมภาพทั้งหมดทาง https://www.facebook.com/media/set?vanity=100080488211944&set=a.428368299856107


คำสำคัญ

เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th