มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือข่าย 11 โรงเรียน
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับโรงเรียนในเครือข่าย 11 โรงเรียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนในเครือข่าย 11 โรงเรียน    โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานการศึกษา อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียจในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

รศ.วิมล  ดำศรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   กล่าวว่า สำหรับพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนในเครือข่าย 11 โรงเรียนในวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยตามเงือนไขข้อตกลงร่วมกัน และได้ขยายผลการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในพื้นที่โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  โรงเรียนประทีปศาสน์ โรงเรียนท่าศาลา โรงเรียนปทุมานุกูล   โรงเรียนบ้านคลองดิน   โรงเรียนบ้านนาเคียน    โรงเรียนนบพิตำ   โรงเรียนพรหมคีรีวิทยาคม และโรงเรียนโยธินบำรุง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้แก่โรงเรียนในทุกระดับชั้น และให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป


คำสำคัญ

ศูนย์สะเต็มศึกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th