มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผศ.พงศ์เทพ วีระพงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับโล่รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559 และพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)


โครงการดังกล่าวนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน เพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้พิจารณาผลการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับ ดี / ดีเด่น รวมถึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดี เพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่


1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


สำหรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภทรางวัล คือ


1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
2) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
3) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม
4) รางวัลบูรณการการบริการที่เป็นเลิศ
5) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
6) รางวัลการบริการอย่างยั่งยืน


ซึ่ง ผศ.พงศ์เทพ วีระพงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับโล่รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (Thailand Public Service Awards 2016) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ นวัตกรรมวิถีพอเพียงเพื่อเด็กพิการ

 

 

 


คำสำคัญ

รางวัล


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th