มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ดร.สมปอง รักษาธรรม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทรฯ 084-7531030

 อีเมล: sompong_rak@nstru.ac.th

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

โทรฯ 081-9709384

 อีเมล: Surasak_kae@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุขทร

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ นวัตกรรมการศึกษา และกิจการนักศึกษา

โทรฯ 086-4715040

 อีเมล: wichit_soo@nstru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

โทรฯ 086-6892665

 อีเมล: werayut_cha@nstru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์   เมืองมุงคุณ

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

โทรฯ 087-8020197

 อีเมล: tanaporn_mua@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น สื่อสารองค์กร และการพัสดุ

โทรฯ  095-4106165

 อีเมล: damrongphun_jai@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย การเงินและบัญชี

โทรฯ 086-7008072

 อีเมล: Somrak_rod@nstru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

สิบโท ดร.กฤตกร ทองนอก

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 

โทรฯ 097-3587557

อีเมล: krittakorn_tho@nstru.ac.th

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

โทรฯ 081-8941056

อีเมล: watee_sup@nstru.ac.th

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย 

โทรฯ 095-2577170

 อีเมล: panuwat_pet@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารการกีฬาและทรัพย์สิน

โทรฯ 080-3594195

 อีเมล: akara_tha@nstru.ac.th

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง

คณบดีคณะครุศาสตร์

โทรฯ 098-3595193

 อีเมล: Nopparat_cha@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรฯ 080-7136692

อีเมล: surin_tho@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทรฯ 081-9687795
 อีเมล: nong_karakorn@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรฯ 086-4708656

 อีเมล: tongchawanrat@gmail.com

ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรฯ 063-2265465

อีเมล: apisan_sir@nstru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โทรฯ 0888218401

 อีเมล: Bumrung_sri@nstru.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

นางสาวสุดใจ สุขคง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทรฯ 0816933153 

 อีเมล: Soodjai_suk@nstru.ac.th

ดร.ธานี จินตสุทธิศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรฯ 

 อีเมล: Thani_jin@nstru.ac.th

ดร.วิเชียร มันแหล่

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรฯ 084-8983847

อีเมล: Wichian_mun@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรฯ 096-6351712

 อีเมล: Jureeporn_nua@nstru.ac.th

 

ผู้อำนวยการกอง

นายกมล บุญเมือง

ผู้อำนวยการกองกลาง

โทรฯ 087-0811743

 อีเมล: kamol_boo@nstru.ac.th 

นางสาวประไพพิศ เชาว์ช่างเหล็ก

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

โทรฯ 081-2708639

 อีเมล: prapaipis_cha@nstru.ac.th

นายวุฒิชัย รัตนพันธ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทรฯ 091-0797503

 อีเมล: wuttichai_rat@nstru.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายสินเทา บุญขวัญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โทรฯ 089-7312917

 อีเมล: sintoaw@hotmail.co.th

https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th