มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ฟอนต์ นครศรีฯราชภัฏสุธีจัดทำโดย

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ออกแบบฟอนต์โดย
อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง

พัฒนาเป็นฟอนต์ดิจิทัลโดย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ
นางวนิดา กิจบรรณ

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำฟอนต์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว

รองศาสตราจารย์เปรมจิต ชนะวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด เกษม

คณะกรรมการดำเนินงาน

ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สหวิศิษฏ์

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พิเชษฐ์ ไชยสงค์

นายสุธี โส้ปะหลาง

นางสาวพิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์

นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

นางวนิดา กิจบรรณ

นายธัญญวีร์ รสมัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล

ดาวน์โหลดฟอนต์ที่นี้

https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th