มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ มรภ.นศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำรวจสถิติการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน

สำรวจสถิติการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ รอบ 6 เดือน

สำรวจสถิติการอบรมให้นักศึกษาของคณะวิทย์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถิติการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

สำนักงานอธิการบดี

สถิติการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง )

สถิติการให้บริการการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ประสบการณ์/ขออนุญาตมีอาวุธปืน และบัตรประจำตัว (งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง )

สถิติการให้บริการ งาน กยศ. เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 (กองพัฒนานักศึกษา)

สถิติการให้บริการของงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

สถิติการให้บริการ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร ที่จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566

บัณฑิตวิทยาลัย

การให้บริการตอบคำถามผ่าน Facebook Fanpage

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

สถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

สถิติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

สถิติการเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

สถิติงานติดตามทวงหนังสือเกินกำหนดส่ง หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถิติการให้บริการงานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

สถิติการอ่านชั้นหมวด 500 - หมวด 900 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

สรุปสถิติงานบริการ ชั้น 2และงานอ่านชั้น (หมวด 000 – 400 และ SET Corner) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

สถิติการให้บริการการใช้งานระบบ NSTRU Blog

สถิติการให้บริการการใช้งานระบบ E-portfolio

https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th