มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ 18 มิถุนายน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เปิดเผยว่า ตัวท่านเองก็เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช (ต.ท่าเรือ) ขอยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทุกท่านที่เดินทางมาประชุมที่จังหวัดตรัง อีกทั้งได้กล่าวถึงโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถที่จะดำเนินการร่วมกับจังหวัดตรังได้ เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบายจากอธิการบดีเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนฯ พร้อมทั้งการชี้แจงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และวัตถุประสงค์การจัดทำแผนฯ ซึ่งได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 17-18 มิถุนายน) และระดับหน่วยงาน (วันที่ 19-20 มิถุนายน) ในการจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามจุดที่ควรพัฒนา (Weaknesses) ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่วนการจัดทำแผนฯ ระดับหน่วยงานได้แบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 158 ท่าน

ดูรูปเพิ่มเติม คลิกเลย!!!

 


คำสำคัญ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th