มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ในกิจกรรมอบรมคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ในกิจกรรมอบรม คุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 โดยได้รับเกียรติจากคุณทัศไนย เหมือนเสน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบแบบแผนในงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ พัฒนาความคิดและหลักการจูงใจผู้อื่น


คำสำคัญ

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th