มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด้วย ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 จึงต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายละเอียดการรับสมัครและการเสนอชื่อ โดยสังเขปดังนี้

  1. การรับสมัคร ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักอธิการบดี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 15 – 30 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครไปที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280  ทั้งนี้จะถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ประทับตรารับเอกสารเป็นวันรับสมัคร หรือส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/univ_council/  โดยถือเอาวันที่ส่งตามประกาศเป็นวันรับสมัคร 
  2. การเสนอชื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานในคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึงวันเสนอชื่อ  เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้คนละ 1  ชื่อ ที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 15 -30  มีนาคม 2561   เวลา 08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ
  3. ให้ผู้สมัครใจตามข้อ 1 และผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ  2  ส่งแบบประมวลประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามแบบฟอร์มประมวลประวัติและผลงานของผู้ที่เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และของมหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนด

ถามสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์  0 7539 2041  เบอร์ภายใน 160 


คำสำคัญ

ม.ราชภัฏนครฯประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th