มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศขยายเวลาการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            ประกาศขยายเวลาการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากเดิมกำหนดการรับสมัคร/เสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 15  - 30 มีนาคม 2561  บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัคร /เสนอชื่อแล้ว และมีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนน้อยกว่า 2 รายชื่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีมติให้ขยายเวลารับและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 6.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยมีกำหนดการดังนี้

            - ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

            - คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม ประชุมครั้งที่ 3/2561 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในวันที่ 11 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

            - ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส่งแบบประมวลประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

            - ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์และตอบคำถามต่อคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประชาคม วันที่ 26 เมษายน 2561  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และเวลา 13.00 น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรับสมัครภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

            - คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา จำนวน 2 ชื่อ ตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 


คำสำคัญ

ขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th