มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะและหน่วยงาน


/
 

/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Tel. 075-377443
fax. -
/
คณะวิทยาการจัดการ
Tel. 075-377437
fax. 075-377650
/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Tel. 075-377442 , 075-809842
fax. 075-377442
/
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. 075-377439
fax. 075-377439
คณะครุศาสตร์
Tel. 075-392238
fax.075-392239
ศูนย์วิทยาศาสตร์
Tel. 075-37716
fax. -
/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Tel. 075-809874
fax. -
/
บัณฑิตวิทยาลัย
Tel. 075377438
fax. -
/
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Tel. 075-377742
IP Phone : 3101
fax. 075-377442
/
สำนักงานอธิการบดี
Tel. 075-809808
fax. 075-809808
/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 075-845500
fax. 075-809832
/
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel. 075-845527
fax. -
/
กองกลาง
Tel. 075-392040
fax. 075-392031
/
กองพัฒนานักศึกษา
Tel. 075-392042
fax. 075-392042 ต่อ 103
/
กองนโยบายและแผน
Tel. 075-809820
fax. -
/
หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel. 075-809869
fax. -
/
ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
Tel. 075-809872 ,075-809818
IP Phone 9818
fax. -
/
ส่วนงานยุทธศาสตร์ต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
Tel. 075377142
fax. 075377142
/
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel. 075-392044
fax. 075-392044
/
งานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี
Tel. 075-392037
fax. 075-392037


/

งานการเจ้าหน้าที่
Tel. 075-377426
fax. 075-377426


/

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Tel. 075-809836


/

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel. 075 845 530


งานสื่อสารองค์กร
Tel. 075-392039
/

ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
Tel. 075-845-515/
ศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel. 082-275-7590
คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th