มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างทาสีนอกอาคาร จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร 4 อาคาร 9 อาคาร 10 และอาคาร 3027 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ23 ธ.ค. 2022
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 ธ.ค. 2022
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา22 ธ.ค. 2022
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง (ปรับปรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ21 ธ.ค. 2022
เปิดเผยราคากลางโครงการทาสีภายนอกอาคาร 4 อาคาร21 ธ.ค. 2022
ประกาศร่างโครงการทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 4 อาคาร21 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์(หมายความรวมถึงปริญญานิพนธ์) หรือสารนิพนธ์(หมายความรวมถึงภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ) และปฏิบัติการสอน20 ธ.ค. 2022
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 อัตรา19 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ธ.ค. 2022

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างทาสีนอกอาคาร จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร 4 อาคาร 9 อาคาร 10 และอาคาร 3027 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ23 ธ.ค. 2022
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 ธ.ค. 2022
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา22 ธ.ค. 2022
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง (ปรับปรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ21 ธ.ค. 2022
เปิดเผยราคากลางโครงการทาสีภายนอกอาคาร 4 อาคาร21 ธ.ค. 2022
ประกาศร่างโครงการทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 4 อาคาร21 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์(หมายความรวมถึงปริญญานิพนธ์) หรือสารนิพนธ์(หมายความรวมถึงภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ) และปฏิบัติการสอน20 ธ.ค. 2022
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 อัตรา19 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ธ.ค. 2022

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th